Kohtaamisen taito ja kehonkieli

Viestimme välittyy pääosin kehonkielen ja puhumisen tavan kautta. Siksi niihin kannattaa kiinnittää yhtä paljon huomiota kuin sanojen sisältöön.

Kaikki vuorovaikutus on moniaistista. Äänen ja kirjoittamisen sävy, sanojen rytmi, kehon eleet ja asento sekä tavat katsoa ja koskea ovat merkityksellisiä.

Sanamme ja eleemme voivat viestiä läsnäolosta ja kunnioituksesta. Ne voivat myös viestiä välinpitämättömyydestä tai röyhkeydestä. Ensivaikutelma kohtaamisessa ratkaisee, syntyykö osapuolten välille luottamus ja halu olla tekemisissä toistensa kanssa.

Rautahöyhenen filosofia on, että hallittu kehonkieli ei ole ulkoisten kaavojen teennäistä toistamista. Kyse on yksinkertaisten harjoitusten avulla kehitettävästä asenteesta toisia ihmisiä kohtaan. Käyttäytyminen tutkitusti vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin, ja päinvastoin.

Koulutuksemme pysähdyttää pohtimaan, miten teidän organisaatiossanne kohdataan asiakkaat, yhteistyökumppanit ja työtoverit. Tarjoamme välineet, joilla vuorovaikutustaitoja voi tutkitusti kehittää jopa dramaattisesti paremmiksi.

Koulutus koostuu 3–4 tunnin luennosta, johon sisältyy lyhyitä harjoituksia. Aiheesta on mahdollista järjestää myös kokonainen koulutuspäivä suomeksi tai englanniksi. Tästä koulutuksesta on takuuvarmaa hyötyä kaikessa asiakastyössä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa!


Koulutuksen keskeinen sisältö:
 • Miksi kehoviestintä on niin vaikuttavaa?
 • Eleiden yhteys tunteisiin
 • Moniaististen eleiden perusmerkitykset: suljettu ja avoin kehonkieli
 • Kehonkielen ”murteet”
 • Miten suunnata huomio pois itsestä toiseen
Tunteet työelämässä

Tunteita ei pidä välttää vaan oppia hyödyntämään työelämässä

Kaikissa organisaatioissa on tunteita, jotka liikuttavat ihmisiä. Tunteet kumpuavat johtamis- ja vuorovaikutustyyleistä sekä niiden taustalla olevasta ihmiskäsityksestä.

Tunteiden tiedostaminen ja käsittely on tärkeää työviihtyvyyden ja sitä kautta organisaation menestymisen kannalta. Kielteisten tunteiden kierre ajaa ihmiset sairaslomille ja jopa pysyvästi työkyvyttömiksi. Myönteisten tunteiden kierre taas motivoi ihmisiä edistämään yhteistä hyvää.

Rautahöyhenen koulutus auttaa teitä rakentamaan yrityksenne tai organisaationne tunnekulttuuria suuntaan, joka toimii raudanlujana perustana menestyksellenne.

Tarjoamme koulutusta, joka koostuu 3–4 tunnin luentojen ja harjoitusten vuorottelusta. Aiheesta on mahdollista järjestää myös kokonainen koulutuspäivä suomeksi tai englanniksi.


Koulutuksen keskeinen sisältö
 • ”Mitä se kemia on?” Tunteiden fysiologia, psykologia ja sosiologia
 • Intuitio, empatia ja eleiden tulkitseminen
 • Myönteisten ja rakentavien tunteiden vahvistaminen
 • Asiakkaan ja työtoverin kielteisten tunteiden kohtaaminen
 • Tunteiden tarttuminen ja hallitseminen
 • Ammatillinen kohtaaminen: läheisyyden ja etäisyyden tasapaino
Kosketus osana vuorovaikutusta

Lempeä kosketus on tehokkain tapa kertoa: olen läsnä sinua varten ja hyväksyn sinut sellaisena kuin olet


Kosketus on monien asiakastehtävien ydintaito, jota voidaan kehittää. Harkittu kosketus tutkitusti parantaa esimerkiksi hoidon, hoivan ja ohjauksen vaikuttavuutta. Kosketus on kenties tehokkain tapa viestiä välittämistä ja läsnäoloa erilaisille asiakkaille. Sillä voidaan suojata, rauhoittaa ja rohkaista asiakasta.

Ammatillisen kosketuksen hallinta lisää paitsi asiakastyytyväisyyttä myös työn palkitsevuutta työntekijälle. Asiakastyön ammattilaisen on tärkeää oivaltaa, miten kosketus nivotaan osaksi moniaistista vuorovaikutusta yhdessä puheen, katseen ja liikkeen kanssa. Kosketuksen monipuolinen hyödyntäminen edellyttää myös sitä, että ammattilainen tiedostaa henkilökohtaisen suhteensa kosketukseen sekä kosketustapojen kulttuurisidonnaisuuden.

Tarjoamme käyttöönne 2–5 tunnin luento- ja/tai harjoituspakettia. Se sisältää tutkittua ja monipuolista tietoa kosketuksen vaikutuksista ja merkityksistä vuorovaikutuksessa. Kosketuksen monia mahdollisuuksia asiakastyössä valottavat käytännön harjoitukset laadimme kunkin kohderyhmän erityistarpeiden mukaan.

Koulutus tarjoaa konkreettisen ja kustannustehokkaan välineen parantaa asiakastyön laatua eettisesti kestävällä tavalla. Koulutuskielenä on suomi tai englanti.


Koulutuksen keskeinen sisältö:
 • Kosketuksen eri muodot vuorovaikutuksessa
 • Kosketuksen psykofyysiset vaikutukset
 • Kosketus ja tunteet
 • Kosketustapoihin sosiaalistuminen ja kulttuurinen perintö
 • Kosketuksen erilaiset tehtävät ja tavoitteet asiakastyössä (sisältää käytännön harjoitukset)
 • Osallistujille jaettavat kotitehtävät