Työyhteisön käytössäännöt

Yhteisistä arvoista ja toimintatavoista kannattaa opetella neuvottelemaan, koska ne sitouttavat kaikki ponnistelemaan saman tavoitteen saavuttamiseksi

Dynaamisessa työyhteisössä työntekijöitä kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti työnsä sisältöön. Samalla on tärkeää, että työntekijät tiedostavat yhteiset arvot ja sitoutuvat sovittuihin toimintatapoihin ja päämääriin.

Vaikuttamismahdollisuudet, vastuuntunto ja yhteishenki ovat tärkeitä organisaation henkilöstön kaikilla tasoilla. Työyhteisön myönteinen ilmapiiri perustuu keskinäiseen arvostukseen jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa.

Rautahöyhenen koulutus tarjoaa välineitä kehittää työyhteisön toimintakulttuuria. Se auttaa luomaan käytännöllisiä ratkaisuja erilaisiin pulmiin sekä opastaa, miten yhteishenkeä ja toimintakulttuuria on mahdollista vahvistaa.

Tarjoamme koulutuspakettia, jonka koostamme vuorovaikutuskoulutustemme ydintuotteista juuri teidän toiveidenne pohjalta. Koulutukseen voidaan sisällyttää osia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittämisen paketeista. Koulutuksen toteuttaa paras asiantuntijatiimi tarpeitanne palvellen.

Koulutuksen mahdollinen sisältö:
 • itsetuntemuksen vahvistamisen harjoitukset
 • vuorovaikutuksen vahvuudet ja haasteet kasvokkaisessa ja sähköisessä kohtaamisessa
 • kunnioittavan kohtaamisen periaatteet
 • organisaation tiedostetut ja tiedostamattomat arvot
 • tunteiden käsittely asiakastyössä ja yhteisössä
 • tiedostettu toimintakulttuuri
Ongelmien paikallistaminen ja jatkosuunnitelma

Joskus ongelmien juuri kannattaa kaivaa esiin sopivalla tutkimuksella ja miettiä jatko sen pohjalta


Organisaatio voi ajautua tilanteeseen, jossa työntekijöiden tuloksenteko, motivaatio ja yhteishenki ovat alavireisiä. Asiakaspalaute ei vastaa odotuksia. Entiset asiakkaat ovat vähentyneet, eikä uusia virtaa.

Rautahöyhen haluaa auttaa teidät ulos ahdingosta. On organisaation perustehtävän terästämisen aika, joka toteutetaan ongelman tutkimisen ja osallistavan toimintasuunnitelman avulla.

Tarjoamme koulutuspakettia, jossa esimerkiksi organisaation sisäistä toimintakulttuuria tai asiakaskohtaamisten laatua selvitetään sopivan määrällisen ja/tai laadullisen tutkimuksen avulla. Tulokset luovat kestävän pohjan kehittämissuunnitelmille ja organisaation tervehtymiselle.

Tutkimus- ja kehittämisprosessin sisältö, laajuus ja aikataulu toteutetaan tietysti tarpeidenne ja tavoitteidenne pohjalta.

Koulutuksen sisältöön kuuluvat seuraavat peruselementit:
 • Toimintatapojen ja kokemusten nykytilanteen kartoitus: mahdollisen valmiin asiakaspalautteen analysointi tai asiakas- ja/tai asiakastyöntekijäkokemusten kartoitus esimerkiksi kyselyillä, haastatteluilla ja/tai havainnoinnilla
 • Tutkimustulosten analyysi ja raportointi
 • Uusien pelisääntöjen laatiminen osallistavalla menetelmällä
 • Uusien toimintamallien kokeileminen, korjaaminen ja sujuvuuden arvioiminen
 • Täydentävän koulutuksen järjestäminen